Welcome Guest [Log In] [Register]
Add Reply
Hướng dẫn cài đặt máy in Canon, HP đầy đủ; Có hình ảnh minh họa
Topic Started: Apr 16 2009, 11:08 PM (37,381 Views)
Long_inn
Member Avatar
Đại Tướng
[ *  *  * ]
Hướng dẫn cài đặt máy in Canon LBP-2900 trên Ubuntu và 1 số máy in Canon, HP khác:
Giới thiệu:
Hướng dẫn này thực hiện tốt với Ubuntu và Kubuntu các phiên bản 6.06 (Dapper), 6.10 (Edgy), 7.04 (Feisty), 7.10 (Gutsy), 8.04 (Hardy) and 8.10 (Intrepid). Từ các tập tin trình điều khiển được cung cấp mà tôi thừa nhận là sẽ làm việc tốt với các loại máy in Canon LBP 1120, 1210, 3000, 3200, 3210, 3300, 3600, 5000, và cũng dùng tốt với Canon LBP 2900 và 2900i. Được xác thực làm việc tốt trên máy in Canon 2900, 2900i, và 1210.
Bây giờ có thể biên dịch tập tin mẫu “nguồn” trình điều khiển canon này, nó cho phép trình điều khiển làm việc với ứng dụng tự sinh amd64. Hãy xem Biên dịch trình điều khiển (amd65) và kiểm tra http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=6150677
Làm việc tốt với kết nối máy in qua cổng Usb. Vì thế, nó không làm việc với máy in kết nối qua cổng song song parallel port. Máy in LBP1210 có thể kết nối bằng cổng Usb hoặc parallel; nên chọn máy in này kết nối bằng Usb sẽ làm việc tốt.
Với lần đầu sử dụng nguồn từ http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/imprimante_canon_lbp_2900 và được sửa lại từ kinh nghiệm cá nhân tôi cùng với danh sách các nguồn dưới đây. Xin cảm ơn tới Kaleo đã hướng dẫn.
http://v0xel.wordpress.com/2006/05/23/canoon-lbp-1120-on-ubuntu-510-how-to/
http://rdoursenaud.free.fr/debian/capt.html
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/imprimante_canon_lbp_3200
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=6150677
Và từ sổ tay Canon có dùng trình điều khiển: guide-capt-1.3xE
Bước 1: Kiểm tra CUPS xem nó đã dừng. Lúc nào tôi cũng làm được điều này, CUPS đã dừng lần đầu nhưng hiển thị ra là điều này không phải luôn luôn là thế vì còn phụ thuộc vào cài đặt ccp:

Code:
 
Mã:
$ sudo ps ax | grep cupsd


Bạn sẽ thấy giống như thế này:
Code:
 

Mã:
cupsys 24897 0.0 0.1 4336 1976 ? SNs 07:35 0:04 /usr/sbin/cupsd
username 24738 0.0 0.0 2896 836 pts/0 S+ 21:21 0:00 grep cupsd


Posted Image
Nếu bạn chỉ nhận được 1 dòng kết thúc bằng "grep cupsd" , CUPS đã dừng và bạn có thể tiếp tục. Nếu bạn cũng nhận được 1 dòng kết thúc là "/usr/sbin/cupsd", như được thấy ở trên, CUPS không được dừng và bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để dừng CUPS:
Code:
 

Mã:
$ sudo killall -9 cupsd

Posted Image

Bước 2:
Xem trang này và tải về trình điều khiển Driver.tar.gz:
http://software.canon-europe.com/software/0028622.asp
Được thêm từ 2009-01-04: phiên bản mới nhất CAPT driver (v. 1.80) không làm việc với Ubuntu 8.10, thế nên bạn hãy tải về phiên bản 1.60 để thay thế.

Posted Image

Nhấn vào dòng CAPTDRV160.tar.gz để tải file đó về. Nhấn phím phải chuột vào file, chọn Extract Here, file được giải nén thành thư mục CAPTDRV160.
Mở thư mục CAPTDRV160/Driver/debian. Nhấn vào file cndrvcups-common_1.60-1_i386.deb để cài trước, sau đó nhấn tiếp vào file cndrvcups-capt_1.60-1_i386.deb để cài tiếp.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Bước 3: Khởi động lại máy tính để Ubuntu nhận các driver mới cài.

Posted Image

Bước 4: Bạn phải cấp phép cho thư mục /usr/share/cups/model nhiều quyền hơn.
Code:
 

Mã:
$ sudo chmod -R a+rX /usr/share/cups/model


Bước 5: Khi thực hiện xong việc này, hãy khởi động lại CUPS lần nữa:
Code:
 

Mã:
$ sudo /etc/init.d/cupsys start


Bước 6: Đăng ký trình điều khiển máy in với lô cuốn máy in bằng lệnh sau, thay [printer model] bằng printer model của bạn và [printer driver file] bằng tập tin trình điều khiển máy in của bạn:
Code:
 

Mã:
$ sudo /usr/sbin/lpadmin -p [printer model] -m [printer driver file] -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 2900 sẽ là:

Code:
 
Mã:
$ sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E


Posted Image

Bước 7: Đăng ký máy in với cơ sở dữ liệu.
Lệnh này đăng ký máy in với ccpd (Canon Printer daemon for CUPS, trình quản lý máy in Canon).

Code:
 
Mã:
$ sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p [printer model] -o /dev/usblp0

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 2900 sẽ là:
Code:
 

Mã:
$ sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usblp0

Posted Image

Lệnh đăng ký máy in với ccpd (Canon Printer daemon for CUPS, trình quản lý máy in Canon). Thực hiện thành công, màn hình có thông báo như sau:

Posted Image


Nên nhớ: Nếu bạn gặp lỗi lpadmin: Unable to copy PPD file!, hãy thử thay -P cho -m ở trên.

Bước 8: Nếu bạn không chắc là tập tin trình điều khiển nào được gọi ra, bạn có thể xem danh sách trình điều khiển cho phép bằng:
Code:
 

Mã:
$ ls /usr/share/cups/model/ | grep CNCUPS


Bước 9: Chạy tiếp lệnh sau để backup file ccpd:
Code:
 

sudo mv /etc/init.d/ccpd ccpdold

Posted Image

Bước 10: Copy toàn bộ đoạn mã lệnh sau đây:

Code:
 #
# ccpd startup script for [b]Canon[/b] Printer Daemon for CUPS
#
# Modified for Debian GNU/Linux
# by Raphael Doursenaud <[email protected]>
# and Markovtsev Vadim <[email protected]>

DAEMON=/usr/sbin/ccpd
LOCKFILE=/var/lock/subsys/ccpd
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=ccpd
DESC="[b]Canon[/b] Printer Daemon for CUPS"

test -f $DAEMON || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

case $1 in
start)
log_begin_msg "Starting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
stop)
log_begin_msg "Stopping $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
status)
echo "$DESC: $NAME:" 'pidof $NAME'
;;
restart)
log_begin_msg "Restarting $DESC: $NAME"
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
sleep 1
start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
log_end_msg $?
;;
*)
echo "Usage: ccpd {start|stop|restart|status}"
exit 1
;;
esac

exit 0- Quay lại màn hình terminal trên, chạy lệnh:

Code:
 
sudo nano /etc/init.d/ccpd


(trong đó nano là trình soạn thảo đơn giản. Nếu bị báo lỗi chưa có nano thì nhấn vào System – Administration – Synaptic Package Manager tìm cài nó vào máy.)

Nhấn vào menu Edit – Paste của màn hình terminal để paste toàn bộ các mã lệnh trên vào file ccpd. Nhấn tiếp cặp phím Ctrl+o (chữ o không phải số 0) để save kết quả lại rồi nhấn Ctrl+x để thoát khỏi nano.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Chạy tiếp lệnh sau trong terminal để gán quyền truy cập file ccpd cho mọi người:
Code:
 

sudo chmod a+x /etc/init.d/ccpd

Posted Image

Bước 11:
Khởi động ccpd daemon:
Code:
 

Mã:
$ sudo /etc/init.d/ccpd start

Posted Image

Bước 12:
Thiết lập ccpd được khởi động cùng máy tính của bạn:
Code:
 

Mã:
$ sudo update-rc.d ccpd defaults 20

Posted Image

Posted Image

Bước 13:

Tắt máy in và khởi động lại máy tính của bạn.Ngay khi đăng nhập vào máy tính, bật lại máy in lần nữa. Bước này rất quan trọng.

Bước 14:
Kiểm tra cài đặt của bạn.
Lần thử đầu tiên:
Code:
 

Mã:
$ sudo ccpdadmin

Sẽ cho đầu ra output như sau:
Mã:
Code:
 

Usage:
ccpdadmin [-p Printer-name -o Printer-dev-path]
ccpdadmin [-x Remove-Printer-name]


CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 39787

Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
----------------------------------------------------------------------------
[0] : LBP2900 : ccp : /var/ccpd/fifo0 : /dev/usblp0 :

Posted Image

Bước 15: Thử lần thứ hai, thay thế [printer model] bằng model máy in của bạn
Mã:
Code:
 

$ captstatusui -P [printer model]

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 2900 sẽ là:
Code:
 

Mã:
$ captstatusui -P LBP2900

Posted Image

Sẽ mở ra 1 cửa sổ có hiển thị "ready to print".

Posted Image

Cuối cùng mở 1 tập tin và thử in nó.
Chú ý: Bật máy in lên trước khi khởi động máy tính của bạn để tránh lỗi socket error: (*** captstatusui Socket Error ***).

Posted Image

Tiếp theo đặt Máy in vừa cài xong là mặc định:

Posted Image

Posted Image

Lưu ý: Nếu đang dùng Gutsy 7.10, cũng có thể làm theo các bước sau:
Các bước này được yêu cầu thực hiện chỉ với 7.10. Chúng không được đòi hỏi với 7.04 hay là 8.04.
Mã:
Code:
 

$ sudo gedit /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd

thêm vào những dòng sau (được đánh dấu bằng ###insert):
Mã:
Code:
 

/var/run/avahi-daemon/socket rw,
/var/run/cups/ rw,
/var/run/cups/** rw,
/var/spool/cups/ rw,
/var/spool/cups/** rw,
# needed for Canon CAPT driver ###insert
/var/ccpd/** rw, ###insert

# third-party printer drivers; no known structure here
/opt/** rix,


2.
Code:
 

Mã:
$ sudo /etc/init.d/apparmor restart

Nếu không in được, thường là do ccpd không khởi động được. Mở terminal kiểm tra bằng lệnh:

Code:
 
sudo ps ax | grep ccpd


Kết quả như sau là được:
Code:
 

[email protected]:~$ sudo ps ax | grep ccpd [sudo] password for zxc: 4639 ? Ss 0:00 /usr/sbin/ccpd 4733 ? Sl 0:00 /usr/sbin/ccpd 5714 pts/0 R+ 0:00 grep ccpd


Nếu kết quả không giống như trên, thử lệnh sau để khởi động ccpd

Code:
 
sudo /etc/init.d/ccpd start


Kết quả của lệnh phải như sau:

Code:
 
* Starting Canon Printer Daemon for CUPS: ccpd [ OK ]


Nếu kết quả trên không báo [OK] mà báo [fail] thì bật tắt lại máy in rồi chạy lại lệnh trên.

Quay lại in thử. Nếu được là lỗi không tự khởi động được ccpd, lặp lại các lệnh từ bước 8 xem có sai sót gì không.

CHÚ Ý: vì luôn luôn có hai máy in: một máy LBP2900 cài như trên và một máy LBP-2900 do máy tính tự cài nên phải nhớ là chỉ có máy LBP2900 dùng được. Trong màn hình ở bước 14, nhấn phím phải chuột vào LBP2900 rồi chọn Set As Default để đặt máy in đó là mặc định.

Như thế là máy in sẽ làm việc 1 cách chính xác.
Bài viết được tổng hợp bởi: Máy Tính Thanh Sơn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Driver phần mềm nguồn mở · Next Topic »
Add Reply

Liên hệ 

đặt logo, quảng cáo với nickname  YM! YM! Liên kết Web bạn bè!
Máy tính chính hãng giá gốc, Thiết kế Web Shop giá sốc!
Dien dan HS THPT Chuyen Hoang Van Thu - Hoa Binh Hành chính  Việt Nam QuangNgaiCLUB kienthuc360 Dien dan HS THPT Chuyen Hoang Van Thu 

- Hoa Binh Hành chính  Việt Nam QuangNgaiCLUB kienthuc360 Hành chính  Việt Nam QuangNgaiCLUB kienthuc360 Dien dan HS THPT Chuyen Hoang Van Thu - Hoa Binh
Black Water created by tiptopolive of IDS