Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng đến với forum của lớp Tài chính doanh nghiệp văn bằng 2 khóa 13 của trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đây là nơi trao đổi, thảo luận phục vụ cho việc học tập của lớp.

Nếu bạn chưa là thành viên của forum, xin mời Đăng ký.

Nếu đã là thành viên, mời bạn đăng nhập.

Username:   Password:
Add Reply
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam
Topic Started: 14 Apr 2010, 11:02 AM (4,551 Views)
Tazan
Thỏ non
[ * ]
Mình mới tìm được tài liệu về 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bạn nào có nhu cầu thì tải về nha.
Đây là một số nội dung trong tài liệu:

Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho
Nội dung của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Hàng tồn kho là những tài sản:

* Được giữ để bán trong kỳ sản xuất và kinh doanh bình thường
* Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang
* Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được dùng để tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ

Theo khái niệm như trên thì hàng tồn kho trong doanh nghiệp gồm:

* Hàng hoá mua để bán: Hàng hoá tồn kho, hàng mua đang đi đường, hàng gửi bán, hàng gửi đi gia công chế biến
* Thành phẩm: Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán
* Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục nhập kho.
* Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, đã mua đang đi trên đường hoặc gửi đi gia công chế biến
* Chi phi dịch vụ dở dang

Đây là link down: http://www.mediafire.com/file/zoguyo0mzvz/SAGA_chuanmucketoanVN.pdf
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you
« Previous Topic · Nguyên lý kế toán · Next Topic »
Add Reply