Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng các bạn đến với website trường đại học Minh Truyền Đài Loan tại Hà Nội.

Hiện tại bạn chỉ là khách viếng thăm nên bạn không có khả năng viết bài trong diễn đàn mà chỉ có thể xem các bài viết mà thôi . Để viết được bài trong diễn đàn bạn vào link dưới đây để đăng kí làm thành viên


Join our community!


Khi bạn đã là thành viên của trường đại học Minh Truyền tại Hà Nội , bạn đã có thể tham gia post bài chia sẻ trong diễn đàn

Username:   Password:
Add Reply
Kiến thức cơ bản nhất khi bắt đầu học tiếng Trung
Topic Started: Nov 1 2009, 07:47 AM (143,513 Views)
Gerrard
Member Avatar
Administrator
[ * * * * * * * * * * * ]
Thanh :
Tiếng Trung có 4 thanh điệu đánh số từ 1 đến 4 nên những người học tiếng Trung đôi khi họ hỏi nhau là thanh số mấy để biết cách phát âm từ.
Đây là bảng cách phát âm :
Posted Image
Thanh số 1: mā: là thanh không dấu đọc như bình thường , tuy nhiên phát âm cao
Thanh số 2: má: đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt , xuất phát từ trung và cao dần
Thanh số 3: mă: đọc giống dấu hỏi mả , xuất phát từ trung , xuống thấp rồi lên cao nhanh
Thanh số 4: mà: đọc giống dấu nặng mạ , xuất phát từ cao về thấp
Còn 1 thanh nữa đó là 5 , thanh không dấu đọc bình thường như de
Còn đây là cách đọc , bấm vào play nhé :
[FLASH WIDTH=600 HEIGHT=250]http://www.wku.edu/~shizhen.gao/Chinese101/animation/toner.swf[/FLASH]

Thanh :
Tiếng Trung có 4 thanh điệu đánh số từ 1 đến 4 nên những người học tiếng Trung đôi khi họ hỏi nhau là thanh số mấy để biết cách phát âm từ.
Đây là bảng cách phát âm :
Thanh số 1: mā: là thanh không dấu đọc như bình thường , tuy nhiên phát âm cao
Thanh số 2: má: đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt , xuất phát từ trung và cao dần
Thanh số 3: mă: đọc giống dấu hỏi mả , xuất phát từ trung , xuống thấp rồi lên cao nhanh
Thanh số 4: mà: đọc giống dấu nặng mạ , xuất phát từ cao về thấp
Còn 1 thanh nữa đó là 5 , thanh không dấu đọc bình thường như de
Còn đây là cách đọc , bấm vào play nhé :
*************
Các nguyên phụ âm :
Thực ra cái này chẳng cần nhớ nhiều
Nguyên âm: Bao gồm: a, o, e, i, u, ü, ngoài ra còn có nguyên âm cuốn lưỡi “er”
① Nguyên âm “i”:
- Vị trí 1: giống “i” tiếng Việt và không xuất hiện sau các phụ âm: “z, c, s, zh, ch, sh, r”.
- Vị trí 2: đoc giống “ư” trong tiếng Việt và chỉ xuất hiện sau “z, c, s”.
- Vị trí 3: đọc giống “ư” tiếng Việt và nó chỉ xuất hiện sau “zh, ch, sh, r”.
② Nguyên âm “u”: đọc giống “u” trong tiếng Việt.
③ Nguyên âm “e”:
- Vị trí 1: giống “ưa” tiếng Việt, đứng sau “d, t, l, g, k, h” không kết hợp với các nguyên âm khác.
- Vị trí 2: đọc giống “ơ” trong tiếng Việt, chỉ xuất hiện trước “n, ng, và khi ‘e’ đọc nhẹ”.
- Vị trí 3: đọc giống “ê” trong tiếng Việt, chỉ xuất hiện sau “i, u”.
- Vị trí 4: đọc giống “ê” trong tiếng Việt, chỉ xuất hiện trước “i”.
④ Nguyên âm “o”: đọc giống “ô” trong tiếng Việt
⑤ Nguyên âm “a”: đọc giống “a” trong tiếng Việt
⑥ Nguyên âm “ü”: đọc giống “uy” trong tiếng Việt.
⑦ Nguyên âm cuốn lưỡi “er”: đọc giống “ơ” trong tiếng Việt nhưng uốn cong lưỡi.
Phụ âm: Bao gồm 22 kí tự để biểu đạt 22 phụ âm của tiếng phổ thông.
1. b: (p) đọc giống “p” tiếng Việt nhưng âm hai môi, trong, không đưa hơi.
2. p: (p’) đọc giống “p” tiếng Việt nhưng âm hai môi, tắc, trong, đưa hơi.
3. m: (m) đọc giống “m” tiếng Việt.
4. f: (f) đọc giống “ph” tiếng Việt.
5. d: (d) đọc giống “t” tiếng Việt.
6. t: (t’) đọc giống “th” tiếng Việt.
7. n: (n) đọc giống “n” tiếng Việt.
8. l: (l) đọc giống “l“ tiếng Việt.
9. z: (ts) tiếng Việt không có âm này, đọc âm đầu lưỡi trước, tác sát, trong, không đưa hơi, khi phát âm đưa trước đầu lưỡi bịt chặt phía sau chân răng trên cho hơi tắc lại, sau đó hạ nhẹ lưỡi xuống cho hơi ma sát, trong, đưa hơi.
10. c (ts’) tiếng Việt không có âm này, đọc âm đầu lưỡi trước, tắc sát, trong, đưa hơi, cách phát âm giống phụ âm “z” ở trên nhưng phải bật hơi mạnh.
11. s: âm đầu lưỡi trước, sát, trong, khi phát âm, đầu lưỡi phí trước đặt gần mặt sau răng trên, hơi cọ sát ra ngoài.
12. zh: (t,s) âm đầu luỡi sau, tắc sát, trong, không đưa hơi, giống “tr” tiếng Việt.
13. ch: (t,s’) âm đầu lưỡi sau, tắc sát, trong, đưa hơi, giống “zh” tiếng Việt.
14. sh: (,s) âm đầu lưỡi sau, sát, trong, giống “s” tiếng Việt có uốn lưỡi.
15. r: (z,) âm đầu lưỡi sau, sát, đục, giống “r” tiếng Việt cong lưỡi, chú ý không rung lưỡi.
16. j: đọc giống “ch” tiếng Việt nhưng đọc sâu vào phía trong mặt lưỡi hơn.
17. q: đọc giống “j” tiếng Việt khác là bật hơi mạnh.
18. x: đọc giống “j” tiếng Việt khác là hơi không bị tắc lúc đầu mà chỉ ma sát rồi ra ngoài.
19. g: (k) đọc giống “c” và “k” tiếng Việt, khác là bật hơi mạnh.
20. k: (k’) đọc giống “g”, khác là bật hơi mạnh.
21. h: (x) đọc giống “ng” tiếng Việt nhưng là âm cuốn lưỡi, sát, trong.
22. ng: (n,) đọc giống “ng”, phụ âm này không đứng đầu làm thanh mẫu, chỉ đứng cuối một số vận câu.
Quan tâm cái này là chính thôi :
ai - ai
ei - ây
ao - ao
ou - âu
an - an
en - ân
ang - ang
eng - âng
ong - ung
ia - i+a
ie - i+ê
iao - i+ao
iou - i+âu
ian - i+en
in - in
iang - i+ang
ing - inh & yêng
iong - i+ung
uo - u+ô
uai - u+ai
uei - u+ây
uan - u+an
uen - u+ân
uang - u+ang
ueng - u+âng
üe - uy+ê
üan - uy+en
ün - uyn
***************
Cách Viết :
Thanh :
Tiếng Trung có 4 thanh điệu đánh số từ 1 đến 4 nên những người học tiếng Trung đôi khi họ hỏi nhau là thanh số mấy để biết cách phát âm từ.
Đây là bảng cách phát âm :
Thanh số 1: mā: là thanh không dấu đọc như bình thường , tuy nhiên phát âm cao
Thanh số 2: má: đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt , xuất phát từ trung và cao dần
Thanh số 3: mă: đọc giống dấu hỏi mả , xuất phát từ trung , xuống thấp rồi lên cao nhanh
Thanh số 4: mà: đọc giống dấu nặng mạ , xuất phát từ cao về thấp
Còn 1 thanh nữa đó là 5 , thanh không dấu đọc bình thường như de
Còn đây là cách đọc , bấm vào play nhé :
*************
Các nguyên phụ âm :
Thực ra cái này chẳng cần nhớ nhiều
Nguyên âm: Bao gồm: a, o, e, i, u, ü, ngoài ra còn có nguyên âm cuốn lưỡi “er”
① Nguyên âm “i”:
- Vị trí 1: giống “i” tiếng Việt và không xuất hiện sau các phụ âm: “z, c, s, zh, ch, sh, r”.
- Vị trí 2: đoc giống “ư” trong tiếng Việt và chỉ xuất hiện sau “z, c, s”.
- Vị trí 3: đọc giống “ư” tiếng Việt và nó chỉ xuất hiện sau “zh, ch, sh, r”.
② Nguyên âm “u”: đọc giống “u” trong tiếng Việt.
③ Nguyên âm “e”:
- Vị trí 1: giống “ưa” tiếng Việt, đứng sau “d, t, l, g, k, h” không kết hợp với các nguyên âm khác.
- Vị trí 2: đọc giống “ơ” trong tiếng Việt, chỉ xuất hiện trước “n, ng, và khi ‘e’ đọc nhẹ”.
- Vị trí 3: đọc giống “ê” trong tiếng Việt, chỉ xuất hiện sau “i, u”.
- Vị trí 4: đọc giống “ê” trong tiếng Việt, chỉ xuất hiện trước “i”.
④ Nguyên âm “o”: đọc giống “ô” trong tiếng Việt
⑤ Nguyên âm “a”: đọc giống “a” trong tiếng Việt
⑥ Nguyên âm “ü”: đọc giống “uy” trong tiếng Việt.
⑦ Nguyên âm cuốn lưỡi “er”: đọc giống “ơ” trong tiếng Việt nhưng uốn cong lưỡi.
Phụ âm: Bao gồm 22 kí tự để biểu đạt 22 phụ âm của tiếng phổ thông.
1. b: (p) đọc giống “p” tiếng Việt nhưng âm hai môi, trong, không đưa hơi.
2. p: (p’) đọc giống “p” tiếng Việt nhưng âm hai môi, tắc, trong, đưa hơi.
3. m: (m) đọc giống “m” tiếng Việt.
4. f: (f) đọc giống “ph” tiếng Việt.
5. d: (d) đọc giống “t” tiếng Việt.
6. t: (t’) đọc giống “th” tiếng Việt.
7. n: (n) đọc giống “n” tiếng Việt.
8. l: (l) đọc giống “l“ tiếng Việt.
9. z: (ts) tiếng Việt không có âm này, đọc âm đầu lưỡi trước, tác sát, trong, không đưa hơi, khi phát âm đưa trước đầu lưỡi bịt chặt phía sau chân răng trên cho hơi tắc lại, sau đó hạ nhẹ lưỡi xuống cho hơi ma sát, trong, đưa hơi.
10. c (ts’) tiếng Việt không có âm này, đọc âm đầu lưỡi trước, tắc sát, trong, đưa hơi, cách phát âm giống phụ âm “z” ở trên nhưng phải bật hơi mạnh.
11. s: âm đầu lưỡi trước, sát, trong, khi phát âm, đầu lưỡi phí trước đặt gần mặt sau răng trên, hơi cọ sát ra ngoài.
12. zh: (t,s) âm đầu luỡi sau, tắc sát, trong, không đưa hơi, giống “tr” tiếng Việt.
13. ch: (t,s’) âm đầu lưỡi sau, tắc sát, trong, đưa hơi, giống “zh” tiếng Việt.
14. sh: (,s) âm đầu lưỡi sau, sát, trong, giống “s” tiếng Việt có uốn lưỡi.
15. r: (z,) âm đầu lưỡi sau, sát, đục, giống “r” tiếng Việt cong lưỡi, chú ý không rung lưỡi.
16. j: đọc giống “ch” tiếng Việt nhưng đọc sâu vào phía trong mặt lưỡi hơn.
17. q: đọc giống “j” tiếng Việt khác là bật hơi mạnh.
18. x: đọc giống “j” tiếng Việt khác là hơi không bị tắc lúc đầu mà chỉ ma sát rồi ra ngoài.
19. g: (k) đọc giống “c” và “k” tiếng Việt, khác là bật hơi mạnh.
20. k: (k’) đọc giống “g”, khác là bật hơi mạnh.
21. h: (x) đọc giống “ng” tiếng Việt nhưng là âm cuốn lưỡi, sát, trong.
22. ng: (n,) đọc giống “ng”, phụ âm này không đứng đầu làm thanh mẫu, chỉ đứng cuối một số vận câu.
Quan tâm cái này là chính thôi :
ai - ai
ei - ây
ao - ao
ou - âu
an - an
en - ân
ang - ang
eng - âng
ong - ung
ia - i+a
ie - i+ê
iao - i+ao
iou - i+âu
ian - i+en
in - in
iang - i+ang
ing - inh & yêng
iong - i+ung
uo - u+ô
uai - u+ai
uei - u+ây
uan - u+an
uen - u+ân
uang - u+ang
ueng - u+âng
üe - uy+ê
üan - uy+en
ün - uyn
***************
Cách Viết :
1.Trái sang phải , trên xuống dưới : Tam
Posted Image
2.Ngang trước dọc sau : Thập
Posted Image
3.Cắt Nối ?
Posted Image
4.Phải trái trước trái phải sau : Văn
Posted Image
5.Giữa rồi hai bên : Thủy
Posted Image
6.Bao : Hồi
Posted Image
7.Trái rồi đóng Khung :Khẩu
Edited by Gerrard, Nov 1 2009, 07:50 AM.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
daomanhlinh
No Avatar
Thiếu Tướng
[ * * * * * * * * * * ]
Từ điển phát âm tiếng Quảng
粤语发音查询软件-粤音 1.1
Download trong link này http://tiengtrung.vn/diendan/cac-loa...eng-quang.html
* Bản mới nhất version 1.1
* Dung lượng 8.67mb
* Update 2003-12-30
* Tương thích với HĐH Win9X WinNT Win2000 WinXP Win2003

Từ điển là một phần mềm kiểm tra cách phát âm tiếng Quảng của bất kỳ chữ Hán nào. Là công cụ học rất hữu ích cho những ai học tiếng Quảng.

Bạn chỉ cần gõ từ hoặc cả câu vào khung, sau đó click 转换, nó sẽ tự động chuyển ra phiên âm, có thể nghe từng từ hoặc click vào 播放 để nghe cả câu.

Đây là phần mềm rất nhỏ gọn không cần cài đặt, down phát ăn ngay, à quên dùng được ngay.
Sau khi down về, bạn giải nén được folder cantonese11, click vào flie 粤音.exe là có thể xài luôn
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
daomanhlinh
No Avatar
Thiếu Tướng
[ * * * * * * * * * * ]
Phần mềm chuyển đoạn văn tiếng Trung sang âm Hán Việt
Các bạn có thể chuyển các đoạn từ chữ phồn thể hoặc giản thể tiếng Trung sang âm Hán Việt bằng chương trình Hano converter 1.0
Bạn có thể vào trang này download: http://tiengtrung.vn/diendan/phan-me...-han-viet.html

SỬ DỤNG HANO CONVERTER 1.0
Tiện ích Hano Converter 1.0 có khả năng giúp bạn thực hiện các chuyển đổi sau đây trên văn bản Hán:
- Từ văn bản Hán phồn thể sang văn bản âm Hán Việt.
- Từ văn bản Hán giản thể sang văn bản âm Hán Việt.
- Từ văn bản Hán phồn thể sang văn bản Hán giản thể.
- Từ văn bản Hán giản thể sang văn bản Hán phồn thể.
Cài đặt Hano Converter 1.0
Bạn có thể cài đặt Hano Converter 1.0 trên Windows 98, 2000 hoặc XP. Đơn giản chỉ cho chạy tập tin Setup.exe và chương trình cài đặt sẽ hướng dẫn bạn thông qua từng bước cài đặt cho đến khi hoàn tất công việc cài Hano Converter 1.0 vào máy vi tính.
Shortcut của Hano Converter được tự động đưa vào Desktop. Nếu bạn không muốn shortcut trên Desktop này bạn có thể xoá đi và khởi động Hano Converter bằng cách vào Menu Program từ nút lệnh Start.

Sử dụng Hano Converter 1.0

Check box Top theo mặc định được đánh dấu, nhằm làm cho Hano Converter luôn nổi lên trên các ứng dụng khác, điều này giúp người sử dụng thuận tiện trong việc giao tiếp với các văn bản khác nhưng vẫn có thể chuyển sang Hano Converter một cách dễ dàng. Nếu bạn không thích chức năng này thì bạn có thể bỏ đánh dấu.


Sử dụng:
1. Các bước xác định:
- Mở văn bản Hán cần đọc và xác định văn bản Hán đó thuộc loại giản thể hay phồn thể.
- Kế đến xác định nhu cầu cần chuyển đổi của bạn: sang âm Hán Việt hay sang chữ phồn thể hoặc chữ giản thể.
- Click chọn vào một trong bốn radio buttons phù hợp với 2 bước xác định trên.

2. Thực hiện chuyển đổi:
Chuyển đổi thông thường (dành cho tất cả các loại văn bản):
- Quét chọn khối văn bản Hán và thực hiện lệnh Copy (thông thường bạn sẽ sử dụng tổ hợp phím Ctrl – C hoặc chọn menu Edit > Copy).
- Nhấn vào nút lệnh thứ nhất (có hình mũi tên trỏ vào tài liệu) của Hano Converter để thực hiện việc chuyển đổi.
- Văn bản kết quả sẽ thể hiện ở khung text bên trái của Hano Converter.
Chuyển đổi trên văn bản Ms Word:
Chức năng này chỉ phụ thêm. Bạn có thể chỉ cần dùng cách thứ nhất. Tiện lợi của chức năng này là bạn không phải lệnh Copy:
- Chỉ thực hiện việc quét khối chọn khối văn bản (không thực hiện lệnh Copy).
- Nhấn vào nút lệnh thứ hai (hình tài liệu có cái kẹp giấy) của Hano Converter để thực hiện việc chuyển đổi.
- Văn bản kết quả sẽ thể hiện ở khung text bên trái của Hano Converter.

3. Dán kết vào văn bản Word:
Sau khi đã thực hiện xong việc chuyển đổi bạn có thể dễ dàng dán văn bản kết quả sang MS Word bằng cách bấm vào nút lệnh thứ 3 (biểu tượng Paste).
Nếu bạn cần xem hướng dẫn trợ giúp thì bấm vào nút lệnh thứ tư (có hình dấu chấm hỏi).

Lưu ý:
- Tất cả các ký tự trong văn bản cần đọc đều phải theo chuẩn Unicode.
- Văn bản kết quả của Hano Converter 1.0 là văn bản theo chuẩn Unicode

---------- Post added at 06:04 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ----------

Phần mềm chuyển đoạn văn tiếng Trung sang âm Hán Việt
Các bạn có thể chuyển các đoạn từ chữ phồn thể hoặc giản thể tiếng Trung sang âm Hán Việt bằng chương trình Hano converter 1.0
Bạn có thể vào trang này download: http://tiengtrung.vn/diendan/phan-me...-han-viet.html

SỬ DỤNG HANO CONVERTER 1.0
Tiện ích Hano Converter 1.0 có khả năng giúp bạn thực hiện các chuyển đổi sau đây trên văn bản Hán:
- Từ văn bản Hán phồn thể sang văn bản âm Hán Việt.
- Từ văn bản Hán giản thể sang văn bản âm Hán Việt.
- Từ văn bản Hán phồn thể sang văn bản Hán giản thể.
- Từ văn bản Hán giản thể sang văn bản Hán phồn thể.
Cài đặt Hano Converter 1.0
Bạn có thể cài đặt Hano Converter 1.0 trên Windows 98, 2000 hoặc XP. Đơn giản chỉ cho chạy tập tin Setup.exe và chương trình cài đặt sẽ hướng dẫn bạn thông qua từng bước cài đặt cho đến khi hoàn tất công việc cài Hano Converter 1.0 vào máy vi tính.
Shortcut của Hano Converter được tự động đưa vào Desktop. Nếu bạn không muốn shortcut trên Desktop này bạn có thể xoá đi và khởi động Hano Converter bằng cách vào Menu Program từ nút lệnh Start.

Sử dụng Hano Converter 1.0

Check box Top theo mặc định được đánh dấu, nhằm làm cho Hano Converter luôn nổi lên trên các ứng dụng khác, điều này giúp người sử dụng thuận tiện trong việc giao tiếp với các văn bản khác nhưng vẫn có thể chuyển sang Hano Converter một cách dễ dàng. Nếu bạn không thích chức năng này thì bạn có thể bỏ đánh dấu.


Sử dụng:
1. Các bước xác định:
- Mở văn bản Hán cần đọc và xác định văn bản Hán đó thuộc loại giản thể hay phồn thể.
- Kế đến xác định nhu cầu cần chuyển đổi của bạn: sang âm Hán Việt hay sang chữ phồn thể hoặc chữ giản thể.
- Click chọn vào một trong bốn radio buttons phù hợp với 2 bước xác định trên.

2. Thực hiện chuyển đổi:
Chuyển đổi thông thường (dành cho tất cả các loại văn bản):
- Quét chọn khối văn bản Hán và thực hiện lệnh Copy (thông thường bạn sẽ sử dụng tổ hợp phím Ctrl – C hoặc chọn menu Edit > Copy).
- Nhấn vào nút lệnh thứ nhất (có hình mũi tên trỏ vào tài liệu) của Hano Converter để thực hiện việc chuyển đổi.
- Văn bản kết quả sẽ thể hiện ở khung text bên trái của Hano Converter.
Chuyển đổi trên văn bản Ms Word:
Chức năng này chỉ phụ thêm. Bạn có thể chỉ cần dùng cách thứ nhất. Tiện lợi của chức năng này là bạn không phải lệnh Copy:
- Chỉ thực hiện việc quét khối chọn khối văn bản (không thực hiện lệnh Copy).
- Nhấn vào nút lệnh thứ hai (hình tài liệu có cái kẹp giấy) của Hano Converter để thực hiện việc chuyển đổi.
- Văn bản kết quả sẽ thể hiện ở khung text bên trái của Hano Converter.

3. Dán kết vào văn bản Word:
Sau khi đã thực hiện xong việc chuyển đổi bạn có thể dễ dàng dán văn bản kết quả sang MS Word bằng cách bấm vào nút lệnh thứ 3 (biểu tượng Paste).
Nếu bạn cần xem hướng dẫn trợ giúp thì bấm vào nút lệnh thứ tư (có hình dấu chấm hỏi).

Lưu ý:
- Tất cả các ký tự trong văn bản cần đọc đều phải theo chuẩn Unicode.
- Văn bản kết quả của Hano Converter 1.0 là văn bản theo chuẩn Unicode
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
daomanhlinh
No Avatar
Thiếu Tướng
[ * * * * * * * * * * ]
Ghi Danh Help

TƯ VẤN KHÓA HỌC
TRANGCHỦ
LỊCHKHAIGIẢNG
Gửi TĐYTBài Trong NgàyHỏi/ÐápLịchCommunity Forum Actions Liên kết nhanh
CẬPNHẬTCÁCLỚPĐANGHỌC
DIỄNĐÀN
TUYỂN DỤNG
HỌC PHÍ VÀ KHUYẾN HỌC

Tìm Kiếm Chi Tiết
Trung tâm chuyên tiếng Trung Việt Trung Số 10 ngõ 156 Hồng mai Bạch mai 09.4400.4400
“A95:khai giảng thứ 2 ngày 14/02/2011 ( 12 tháng giêng ) học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. ( còn 3 chỗ ). Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu.”

Bạn chưa là thành viên của diễn đàn do đó không có được tất cả các quyền lời của thành viên!Hãy Đăng Kýđể được hỗ trợ và có quyền tham gia vào các hoạt động lý thú của tiengtrung.vn
» CÁC LỚP ĐANG HỌC (vẫn nhận thêm học viên )
Cập nhật thứ 2 ngày 17 tháng 01 năm 2011

Các lớp sơ cấp :

A94 bài 1- .GV Phạm Dương Châu – lịch học 2-4-6 : học 18h đến 19h30. Số học viên 26=.
A93 bài 5+ .GV Phạm Dương Châu – lịch học 3-5-chủ nhật :19h40-21h10 Số học viên 26.
A92 bài 12(-) .GV Phạm Dương Châu - lịch học 3-5-chủ nhật : học 18h đến 19h30. Số học viên 15.
A91 bài 11(+) .GV Phạm Dương Châu - lịch học 2-4-6 : 19h40-21h10 Số học viên 13.


Các lớp Hán ngữ Quyển 2

A90 bài 17(+) .GV Hồ Lệ Thu - lịch học 2-4-6 : học18h đến 19h30. Số học viên 4.

A89: bài 22(-) .GV Hồ Lệ Thu học 19h40 đến 21h10 3-5-chủ nhật. Số học viên 6.

A88 bài 23(-) .GV Cầm - lịch học 3-5-CN : 18h00-19h30 học viên 7.


A86 bài 25(-) .GV Trang.A- lịch học thứ 2-thứ 6 : 18h00 - 19h30 học viên 11.


Các lớp Quyển 3 :

A85 bài 33(+) .GV.Cầm- lịch học 3-5-CN 19h40-21h10 - Số học viên : 12

Các lớp quyển 4 :
A76 - Bài 48(-) Gv. Trang A - Lịch học thứ 5 và chủ nhật từ 18h00-19h30 - Số học viên 6 .
» Online Users: 55
1 thành viên và 54 khách
mrbe3n
Kỷ lục: 590 người đã ghé thăm 19-01-2011 lúc 10:01 PM.
» LỊCH KHAI GIẢNG LỚP MỚI

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG SƠ CẤP

A95:khai giảng thứ 2 ngày 14/02/2011 ( 12 tháng giêng ) học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. ( còn 3 chỗ ).
Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu.

A96 :khai giảng thứ 3 ngày 1/03/2011 học 18h đến 19h30thứ thứ 3,5,chủ nhật. ( còn 2 chỗ ) .Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu.


A97 :khai giảng thứ 3 ngày 15/03/2011 học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,chủ nhật. ( còn 3 chỗ ). Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu.

A98 :khai giảng thứ 2 ngày 28/03/2011 (mùng 7 tháng chạp) học 18h đến 19h30 thứ 2,4,6. ( còn 2 chỗ ) . Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu.


Lịch nghỉ tết : Thứ 7 29/1 ( 26 tháng chạp) mở lại vào Chủ nhật 13/2 /2011 (ngày 11 tháng giêng )


Giờ đăng kí học : Từ 8h sáng đến 21h tối tất cả các ngày trong tuần.

Giáo trình:
gồm Hán ngữ hiện đại quyển 1 +Tập viết chữ Hán + 301 câu đàm thoại tiếng Hoa + Tiếng Hoa cấp tốc +3DVD
( tổng trị giá 163.000vnd )
Địa điểm : Số 10 ngõ 156 Hồngmai-Bạchmai
ĐT:09.4400.4400-043.8636.528
Tư vấn online YM: daytiengtrung hoặc truy cập www.tiengtrung.vn

trung tâm tiếng trung , tieng trung , noi hoc tieng trung , hoc tieng trung,học tiếng trung ,tiếng trung
HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC
Lớp Hán ngữ 1 : 700.000vnd :30 buổi
Lớp Hán ngữ 2 : 750.000vnd : 24 buổi .
Lớp Hán ngữ 3 : 850.000vnd : 20 buổi.
Lớp Hán ngữ 4 : 900.000vnd : 20 buổi .
Lớp Hán ngữ 5 : 950.000vnd : 20 buổi .
Lớp Hán ngữ 6 : 1.050.000vnd : 20 buổi .
KHUYẾN HỌC (chỉ áp dụng với chương trình A )
* Giảm 50.000 vnd cho các bạn Sinh viên . ( Yêu cầu xuất trình thẻ sinh viên và chứng minh thư ngay khi làm thẻ học viên .Không giảm học phí cho những đối tượng xuất trình thẻ sinh viên sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập học )
* Giảm 135.000vnd cho học viên đăng ký 2 khóa học liên tục .
Đăng ký nhóm 2 người được giảm 50.000đ/người cho chương trình A .
Đăng ký nhóm 3 người được giảm 60.000đ/người cho chương trình A .
Đăng ký nhóm 4 người được giảm 70.000đ/người cho chương trình A .
* Giảm 80.000vnd/người cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên .
(Phải gọi điện thoại đến trung tâm xác nhận họ tên trước khi đến đóng học phí để được giảm học phí )

trung tâm tiếng trung , tieng trung , noi hoc tieng trung , hoc tieng trung,học tiếng trung ,tiếng trung

CÁC LỚP VIP
1..Lớp VIP học tại địa chỉ của trung tâm Việt Trung :
Đặc điểm : Nhóm nhỏ , thương lượng thời gian học , lịch học , chương trình học . Tăng khả năng tiếp thu , rút ngắn thời gian nhận kiến thức .
*Học phí :từ 300.000vnd đến 350.000vnd 1 buổi 90 phút 1 người học 1-1 với giáo viên .
Thêm 1 học viên cộng thêm 50.000vnd .

2.Lớp VIP học tại địa chỉ của học viên :
600.000vnd 1 buổi 90 phút ( nhóm tối đa 6 người ),thêm 50.000 vnd cho 1 người tiếp theo .Giáo viên sẽ qua dạy trực tiếp tại địa chỉ học viên yêu cầu .
Giờ học : theo yêu cầu của học viênPHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ

Cách 1 : Đăng kí đóng phí tại quầy lễ tân của trung tâm .
Cách 2 : Nộp tiền qua tài khoản của trung tâm .
Chủ tài khoản : Phạm Dương Châu . Mã TK 13820199246018 . ngân hàng teccombank.
( Sau khi đóng phí đề nghị nhắn tin vào số máy 09.4400.4400 thông báo số tiền đã thanh toán )
BẢO LƯU
Học viên được bảo lưu thẻ tối đa 3 tháng .Để làm thủ tục bảo lưu học viên phải đưa thẻ cho lễ tân kí trực tiếp vào thẻ học viên .Khi đi học trở lại lễ tân sẽ kí thêm 1 lần nữa để gỡ bảo lưu .Để đảm bảo quyền lợi cho mình đề nghị học viên không làm thủ tục bảo lưu thẻ qua điện thoại .
» BÀI MỚI CỦA DIỄN ĐÀN
RatingTitle, Username, & Date Bài mới Trả lời Lần đọc

Mong các bạn type hộ một...
mrbe3n
Hôm nay 01:49 PM
Hôm nay 01:49 PM
bởi mrbe3n
0 6

các câu nói bất hủ
daytiengtrung
18-12-2010 12:25 AM
Hôm nay 12:17 PM
bởi daytiengtrung
39 1.063

冶金专业英语词汇
hellonavi
18-08-2010 07:42 PM
Hôm nay 10:11 AM
bởi livclupd
9 697

Học nói tiếng Trung Quốc...
nguyentrunghoa
16-11-2010 02:56 PM
Hôm nay 09:08 AM
bởi lehai111
3 950

du học úc, du hoc định...
tuvanduhoc
Hôm qua 03:16 PM
Hôm qua 03:16 PM
bởi tuvanduhoc
0 5

Ôtô “điên” đâm chết thảm...
daytiengtrung
21-01-2011 06:41 PM
21-01-2011 06:48 PM
bởi daytiengtrung
1 164

Đông trùng hạ thảo -...
sinbadvp
18-10-2010 06:22 PM
21-01-2011 06:05 PM
bởi sinbadvp
5 94

2010: Sự trở lại của mua...
ngocanh90babylon
21-01-2011 05:31 PM
21-01-2011 05:31 PM
bởi ngocanh90babylon
0 13

Bé gái 12 tuổi chân đã...
daytiengtrung
21-01-2011 02:36 PM
21-01-2011 02:36 PM
bởi daytiengtrung
0 161

Các lớp đang học, cập...
violettes
21-01-2011 11:37 AM
21-01-2011 11:37 AM
bởi violettes
0 21
» Bài giảng chi tiết khóa học giao tiếp cơ bản
» HỌC VIÊN TIÊU BIỂU
1.Đỗ Vũ Phương Anh: phó tổng giám đốc tập toàn đá quý Doji và tổng công ty Diana Việt nam.

2. Đặng Minh Tuấn : tác giả phần mềm Vietkey.

3.Trịnh Tuấn :Kỉ lục gia thư pháp Việt nam , người viết bức thư pháp truyện Kiều dài 70m.

4.Ca sỹ Thanh Tâm , người thể hiện ca khúc Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn .
5.Anh Trần Sơn Ban tôn giáo Trung ương Đảng .

6.Trịnh Đức Minh ,sinh viên đại học Harvard.

7.Đỗ Hoàng Linh Trưởng phòng tư vấn đầu tư ngân hàng BIDV
và các học viên đến từ tập đoàn Fpt ,Anfanam, Hòa Phát , Tổng công ty than Việt nam ,Tổng công ty chè Việt nam .
» Tháng 1 2011
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4 5
» Stats
Thành viên: 2.696
Ðề tài: 3.611
Bài gởi: 5.626
Top Poster: hellonavi (3.208)
Xin Chào Đón mongtaynhon Mới Gia Nhập 4Rum tiengtrung.vn
» Today's Birthdays
Không
» TUYỂN DỤNG
Tuyển giáo viên dạy tiếng Trung !
Trung tâm chuyên tiếng Trung Việt Trung số 10 ngõ 156 - Hồng Mai - Bạch Mai cần tuyển

1.Giáo viên dạy tiếng Trung:

*: Người Trung: Sôi nổi , Nhiệt tình, biết tiếng Việt , có thể hợp tác lâu dài .

*: Người Việt: tốt nghiệp ĐH khoa Trung hệ chính quy , có kinh nghiệm giảng dạy.


Lương từ 90.000vnd trở lên / buổi 90 phút . ( Chỉ dạy các buổi tối , thứ 7 nghỉ ) .
Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lí lịch, văn bằng chứng chỉ photo có liên quan, đơn xin việc , 01 ảnh 3x4.
Powered by vBadvanced CMPS v4.0.1

Liên Lạc Trung tâm chuyên tiếng Trung Việt Trung Số 10 ngõ 156 Hồng mai Bạch mai 09.4400.4400 Trở Lên Trên
Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 02:48 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.0.2

Hacks por vBsoporte - vBulletin en Español
Copyright bydaovudinh
Thiết Kế Và Phát Triển Bởi Đào Vũ
Tự độngTELEXVNIVIQRVIQR*Tắt
[Ẩn AVIM - F12]Chính tảKiểu cũ

SEO by vBSEO 3.5.0 RC2
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
daomanhlinh
No Avatar
Thiếu Tướng
[ * * * * * * * * * * ]
Trung tâm chuyên tiếng Trung Việt Trung cần tuyển nhân viên trực tiếp , không phải trung tâm môi giới việc làm ,ứng viên không mất bất kì loại phí gì.

1.Lễ tân tối : ưu tiên các bạn nữ).Làm ca tối từ 17h đến 21h15 lương 1 triệu , thưởng 1 %doanh thu (tối đa 800k), nghỉ chủ nhật.Nếu nhận làm từ 12h 30 chiều đến 9h15 tối lương cứng 2.000.000 vnd 1 tháng .
Được bố trí chỗ ở miễn phí sau 1tháng nếu làm việc tốt !

Yêu cầu công việc :: thu tiền học viên , quản lý sổ sách và sử dụng máy vi tính .

2. Nhân viên nam ca tối :
Làm từ 17h00 – 22h30h00 Nghỉ thứ 5 và thứ 6
Chủ nhật làm từ 7h40 sáng đến 17h chiều
Lương cơ bản : 1.100.000 vnd . Thưởng thêm khi làm việc tốt ,tối đa khoảng 800.000vnd 1 tháng. Được bố trí chỗ ở miễn phí sau 1tháng nếu làm việc tốt .

Yêu cầu công việc :
- Đăng tin trên máy tính , trông xe cho trung tâm .
- Sẵn sàng hỗ trợ tốt các bộ phận khác .3. Nhân viên nam ca ngày :
Làm từ 7h40 – 17h chiều Nghỉ chủ nhật

Lương cơ bản : 2.000.000 vnd .
Thưởng thêm khi làm việc tốt ,tối đa khoảng 800.000vnd /tháng .
Được bố trí chỗ ở miễn phí sau 1tháng nếu làm việc tốt !


Yêu cầu công việc :
- Đăng tin trên máy tính , trông xe cho trung tâm .
- Sẵn sàng hỗ trợ tốt các bộ phận khác .
- Làm việc lâu dài (Trên 02 tháng).


Hồ sơ pho to cần sơ yếu lý lịch , photo Chứng Minh Thư , photo thẻ sinh viên (nếu là sv) Hồ sơ pho to nộp ngay khi tới thử việc và không hoàn trả lại nếu không được nhận .

Địa chỉ liên lạcSố 10 - ngõ 156 - Hồng Mai - Hai Bà Trưng .

Yahoo chat : daytiengtrung

Gmail : [email protected] .

Nhận hồ sơ trực tiếp vào tất cả các ngày từ 7h45-17h .

ĐT: 09.4400.4400
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
daomanhlinh
No Avatar
Thiếu Tướng
[ * * * * * * * * * * ]
Phần mềm chuyển đoạn văn tiếng Trung sang âm Hán Việt
Các bạn có thể chuyển các đoạn từ chữ phồn thể hoặc giản thể tiếng Trung sang âm Hán Việt bằng chương trình Hano converter 1.0
Bạn có thể vào trang này download: http://tiengtrung.vn/diendan/phan-me...-han-viet.html

SỬ DỤNG HANO CONVERTER 1.0
Tiện ích Hano Converter 1.0 có khả năng giúp bạn thực hiện các chuyển đổi sau đây trên văn bản Hán:
- Từ văn bản Hán phồn thể sang văn bản âm Hán Việt.
- Từ văn bản Hán giản thể sang văn bản âm Hán Việt.
- Từ văn bản Hán phồn thể sang văn bản Hán giản thể.
- Từ văn bản Hán giản thể sang văn bản Hán phồn thể.
Cài đặt Hano Converter 1.0
Bạn có thể cài đặt Hano Converter 1.0 trên Windows 98, 2000 hoặc XP. Đơn giản chỉ cho chạy tập tin Setup.exe và chương trình cài đặt sẽ hướng dẫn bạn thông qua từng bước cài đặt cho đến khi hoàn tất công việc cài Hano Converter 1.0 vào máy vi tính.
Shortcut của Hano Converter được tự động đưa vào Desktop. Nếu bạn không muốn shortcut trên Desktop này bạn có thể xoá đi và khởi động Hano Converter bằng cách vào Menu Program từ nút lệnh Start.

Sử dụng Hano Converter 1.0

Check box Top theo mặc định được đánh dấu, nhằm làm cho Hano Converter luôn nổi lên trên các ứng dụng khác, điều này giúp người sử dụng thuận tiện trong việc giao tiếp với các văn bản khác nhưng vẫn có thể chuyển sang Hano Converter một cách dễ dàng. Nếu bạn không thích chức năng này thì bạn có thể bỏ đánh dấu.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
daomanhlinh
No Avatar
Thiếu Tướng
[ * * * * * * * * * * ]
bạn vào trang http://tiengtrung.vn mà học free, nếu có điều kiện thì qua trung tâm học thì lên nhanh hơn

hà nội có 3 trung tâm lớn nhất

1. trung tâm viêt trung số 10 ngõ 156 hồng mai bạch mai đt 09.4400.4400 hoặc 043.8636.528

2. trung tâm thuộc đại học hà nội -thanh xuân

3. trung tâm ngoại ngữ cầu giấy mình không nhớ địa chỉ cụ thể nhưng khu trường sư phạm
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
daomanhlinh
No Avatar
Thiếu Tướng
[ * * * * * * * * * * ]
Chào bạn, theo mình bạn nên học tiếng Trung tại trung tâm VIệt Trung ở số 10 ngõ 156 phố Hồng Mai. Mình hiện đang học ở đấy. Thầy cô dạy nhiệt tình lắm bạn ạ. Nhất là lại được học thử buổi đầu. Cứ đi học thử rồi không thích cũng chẳng sao mà. Mình đã học tiếng trung ở vài nơi nhưng mình thấy học tiếng Trung ở đấy là ổn nhất. Bạn thử xem sao. Địa chỉ trang web của trung tâm là www.tiengtrung.vn

chúc bạn sớm thành công.

Offline Profile Quote Post Goto Top
 
punnie1492
No Avatar
Binh Nhì
[ * * ]
trung tâm việt trung đang có lớp cho người bắt đầu học tiếng trung đó.bạn thử đến trung tâm hỏi luôn xem sao.
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Create a free forum in seconds.
Learn More · Register for Free
« Previous Topic · Tiếng Trung · Next Topic »
Add Reply