Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to CH18I.
Username:   Password:
Add Reply
Kỹ năng quản lý; Sưu tầm các trang web liên quan
Topic Started: Aug 20 2010, 05:39 PM (1,082 Views)
hungchalk
No Avatar

http://nqcenter.wordpress.com/phuong-phap-quan-ly/

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Các bạn xem & tham khảo...
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
bumbumsusu
Member Avatar
Administrator
Không có cái nút thanks nhỉ :D
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
hungchalk
No Avatar

http://nqcenter.wordpress.com/2007/12/06/quan-tri-chat-luong/
Nhiều tài liệu liên quan đến môn quản trị chất lượng nè anh em
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Trao đổi học tập · Next Topic »
Add Reply

Được thiết kế bởi bumbumsusu- Vũ Hải Tùng